Teknisk information om fastigheten

El

Det finns en elcentral eller ”proppskåp” i alla lägenheter och den är utrustad med automatsäkringar, jordfelsbrytare och huvudströmbrytare. Om en säkring löser ut bör du ta reda på orsaken innan säkringen slås på igen. I luckan till lägenhetens elcentral finns en instruktion som beskriver vilka utrymmen/eluttag varje säkring är till för och hur man gör om jordfelsbrytaren löser ut.

Jordfelsbrytaren har till uppgift att bryta strömmen om det uppstår ett jordfel i någon elektrisk apparat, som därmed riskerar att bli strömförande. Jordfelsbrytaren kan du slå på igen via en kontakt i elcentralen. OBS! det är viktigt att ta reda på orsaken till varför jordfelsbrytaren slagit ifrån innan den slås på igen. Kontakta fackman om du inte kan hitta felet på egen hand. Att använda en elapparat med jordfel kan vara förenat med livsfara. Instruktionen i luckan till lägenhetens elcentral anger vilka kontakter är anslutna till jordfelsbrytaren. Exempelvis är inte kyl och frys anslutna till jordfelsbrytaren.

Alla eluttag är jordade för att öka säkerheten. Använd därför alltid godkända, jordade elkontakter. Dubbelisolerade apparater kan även anslutas till jordade uttag. Exempel på sådana apparater kan vara elvisp och hårtork. Dessa apparater är märkta med en dubbelkvadrat, så kallat Fi-märke.

De flesta eluttag har enfasanslutning. Till vissa apparater med hög effekt, exempelvis spisen, utnyttjas tre faser.

Elmätarna och huvudsäkringarna i flerbostadshusen är placerade i trapphuset eller i ett elrum i entréplanet. I radhusen finns de i ett separat elrum i förrådsbyggnaden. Endast elleverantören och fastighetsförvaltaren har nyckel till dessa utrymmen.

När du flyttar från din bostad måste du även anmäla din flytt till det elbolag som är nätägare i området så att de avslutar ditt elabonnemang och läser av din elmätare för slutavräkning.

Värme

Värmesystemet regleras av givare utomhus som betyder att värmen ”slås på” automatiskt vid vissa temperaturer. Vi behöver alltså inte stänga av våra radiatorer för sommaren.

Rumstemperaturen regleras med termostatvreden som är placerade på radiatorerna. Dessa regleras med ett inställningsvärde som motsvarar önskad temperatur enligt bifogat broschyrblad ”Danfoss termostater på värmeelementen”. Föreningen rekommenderar 21 grader C som rumstemperatur. Sänker man värmen mår man bättre och dessutom sparar man energi.

I badrummen i flerbostadshusen regleras golvvärmen med en termostatventil placerad i badrummet. Det är viktigt att termostaten inte täcks för, eftersom känselkroppen då inte kan läsa av rätt temperatur.

I radhusen finns golvvärme i badrummen men även i hallen, köket och tvättstugan och i dessa utrymmen finns en givare som reglerar värmen.

I radhus har man individuell avläsning av förbrukning av vatten och värme och mätare finns i apparatskåpet i respektive tvättstuga.

Kontakta felanmälan om du tycker att värmesystemet inte fungerar på ett tillfredsställande sätt, exempelvis att rumstemperaturen i lägenheten håller sig konstant under 20 grader C eller över 25 grader C om du mäter en meter från fönstret.

Tips för att värmen cirkulerar bättre i lägenheten:

  • se till att inte täcka för radiatorn med tjocka gardiner
  • se till att inte täcka över termostatvredet
  • se till att inte ha möbler för nära radiatorn

Vatten

Lägenheterna i flerbostadshusen är förberedda med vatten och avlopp för egen tvätt- och diskmaskin. Radhuslägenheterna är utrustade med egen tvättstuga med tvättmaskin och torktumlare.

Om du skulle råka ut för en vattenskada bör du omgående stänga av vattnet. I lägenheterna i flerbostadshusen finns avstängningsventiler antingen på respektive vattenledning eller gemensamt bakom en lucka i badrummet. I radhusen stängs vattnet av i apparatskåpet som finns i respektive tvättstuga. Ta reda på var ventilerna är placerade så att du snabbt kan stänga av vattnet om olyckan är framme. Avstängningsmöjligheten är även bra att känna till om du exempelvis vill byta en kran.

Ventilation

Ventilationssystemets funktion är i princip att en frånluftsfläkt på vinden suger ut luften från badrum, wc och kök. I lägenheterna i flerbostadshus finns även frånluftssug i klädkammare, i radhusen finns det en i tvättstugan. Ersättningsluften tas in i lägenheten via tilluftdon bakom radiatorerna som då förvärmer luften innan den når rummet.

Frånluftsflödet kan forceras i köket vid matlagning från spiskåpan. I flerbostadshus vrids timern på spiskåpan upp till önskat tidsintervall, i radhus fungerar spiskåpan annorlunda och har olika forceringslägen. Underhåll och rengöring av spiskåpan är bostadsrättshavarens ansvar. Om du planerar att byta spiskåpa måste styrelsen kontaktas först eftersom spiskåpan är en del av föreningens ventilationssystem och är inställd på vissa luftflöden.

Radiatorerna är utrustade med ett filter som måste bytas vartannat år. Filtret fångar upp grövre och medelstora partiklar och byte rekommenderas i alla lägenheter samtidigt eftersom dessa även påverkar balansen i ventilationssystemet. Radiatorerna är fällbara och byte av filter kan i princip göras av bostadsrättshavaren själv men på grund av att radiatorerna kan skadas med risk för vattenskador som följd, anlitar föreningen en extern firma för gemensamt byte i samtliga lägenheter.

Rubba inte inställningen i ventilerna eller sätt igen dem för då kan hela ventilationssystemet råka i obalans. Det påverkar i sin tur uppvärmningen. För att ventilationssystemet ska fungera tillfredsställande måste det vara balans mellan till- och frånluften i lägenheten. Sätter man igen ventiler rubbas balansen och man kan råka ut för fukt- och mögelskador.

Vädra rätt när du lagar mat! Öppna inte köksfönstret när du lagar mat. Gör du det sprids matoset i hela lägenheten. Luften som kommer in genom fönstret gör att det bildas ett övertryck i köket. I och med det drivs luft och matos ut i resten av lägenheten. Inte ens spiskåpan kan suga upp matoset om fönstret är öppet i köket därför att luftcirkulationen runt spiskåpan störs. Öppna fönstret i angränsande rum istället och ha dörren till köket stängd. Gör du så blir det undertryck i köket i förhållande till resten av lägenheten. Det betyder att luften från det öppna fönstret i det angränsande rummet kommer att sugas ut i köket och det hindrar matos från att tränga ut från köket.

Ventilationssystemet är utrustat med utetemperaturreglering. Detta innebär att vid låga utetemperaturer minskar luftomsättningen något och därmed risken för kalldrag vid tilluftdonen under fönsterna. Eftersom luftflödet även reduceras i spiskåpan kan en något minskad utsugningsförmåga eventuellt märkas vid matlagning i samband med mycket låga utetemperaturer.

En välfungerande ventilation är föreningens ansvar och vi medlemmar måste följa de instruktioner som ges. Kontakta felanmälan om du märker att ventilationen fungerar bristfälligt, ta inga egna initiativ som installation av separata fläktar för då försämras ventilationen för alla.