Uteplatser och trädgård

Uteplatser och trädgård

Föreningen har grönområden, planteringar och uteplatser, som alla skall skötas så att området i sin helhet ser trivsam och välkomnande ut.

Föreningens ansvar är de allmänna gräsmattorna och planteringarna. Uteplatsägaren ansvarar för sin uteplats enligt gränserna i bilagan till överlåtelseavtalet. Gränsen för det egna skötselansvaret omfattar gräsmattan och trädgårdsplattorna innanför buskarna för uteplatserna i flerbostadshusen och alla planteringar inklusive buskar och häck runt uteplatserna på fram- och baksidan i radhusen.

Mer ingående beskrivning finns i bilaga 1 om skötselregler för uteplatser.

Föreningen tecknar ett skötselavtal för klippning av allmänna gräsmattor och skötsel av buskar och häckar. Som ett komplement finns en intressedriven trädgårdsgrupp bestående av medlemmar i föreningen. Trädgårdsgruppen har exempelvis anlagt nya rabatter, sett till att bevattning av de allmänna rabatterna sköts och kommit med egna trädgårdsidéer för vår trivsel. Kontakta styrelsen om du vill vara med i trädgårdsgruppen och på så sätt påverka den yttre miljön.

Varje vår och höst samlas medlemmarna i föreningen till en städdag för uppsnyggning av såväl  våra gemensamma rabatter och planteringar som inne i de allmänna utrymmen.

Skötselplikten för uteplatserna är bindande men man kan välja att köpa trädgårdstjänster. Kontakta styrelsen om du önskar köpa trädgårdstjänster, behöver skötselråd eller vill komma med nya idéer. Föreningen har ett trädgårdsförråd med det mesta man behöver för att hålla uteplatserna i gott skick. Det är fritt att låna redskapen, men tänk på att redskapen är till för alla, så låt dem inte bli kvar på din uteplats i onödan.

Säkerhetstänk

Området är byggt med säkerhet och brottsförebyggande råd från polisen i tankarna. Trädgårdsskötsel är en viktig del i allt säkerhetstänkande. Uteplatserna skall inte skymmas av höga plank eller högt växande häck, likaså har tvättstugorna stora fönster och källarutrymmen med mörka gångar har undvikits så gott det går.

Singelsträng runt husen

I samband med reparation av hussocklarna år 2005 togs trädgårdsplattorna, som låg närmast husgrunden, bort och ersattes med en sträng av singel. Singelsträngens uppgift är att förbättra dräneringen eller med andra ord underlätta att fukt leds snabbare in i marken och inte står mot hussockeln. Det är viktigt för singelsträngens funktion att singlet hålls fritt från ogräs, jord och skräp. Lika viktigt är att singelsträngen inte täcks över med något annat material.

Idag finns ett kantstöd av trä överallt där singlet/gruset ligger mot rabatter för att hindra att singlet blandar sig med jorden. Uteplatsägaren ansvarar för att det finns en avskiljare eller kantstöd mellan rabatt och singelsträng om man anlägger en ny rabatt.

Klätterväxter

Växter som klättrar på fasader är vackra och pryder många hus. Klätterväxterna har dock den egenheten att de lämnar märken efter sig i fasaden och hindrar underhållsarbeten. Föreningen har underhållsansvaret för fasaderna och därför tillåter vi inte klätterväxter direkt på fasaderna.