Valberedning

Till varje årsstämma föreslår valberedningen ny styrelse. Kontakta gärna själv valberedningen om du är intresserad av styrelsearbetet. Valberedningen består av Mia Päärni Hillerödsgränd 19 (073 648 54 21).

Valberedningens uppgift är att föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag till vilka val skall förrättas på föreningsstämma.

Vid ordinarie föreningsstämma väljs valberedning. Mandattiden är fram till nästa ordinarie föreningsstämma. Valberedningen ska bestå av lägst två ledamöter. En ledamot utses av föreningsstämman till ordförande i valberedningen. Valberedningen bereder och föreslår personer till de förtroendeuppdrag som föreningsstämman ska tillsätta. Valberedningen ska till föreningsstämman lämna förslag på arvode och föreslå principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter och revisorer.