Föreningsstämma

Om föreningsstämmor

Normalt sett ska föreningen hålla föreningsstämma före juni månads utgång varje år. Då samlas föreningens medlemmar för att gemensamt gå igenom årets verksamhet. Styrelsen ska presentera årsredovisning och verksamhetsberättelse. Föreningsstämman ska godkänna styrelsens förvaltning dvs. ge styrelsen ansvarsfrihet.

Varje medlem kan komma med förslag till verksamheter/åtgärder. Förslagen kan skickas till styrelsen fortlöpande under året. De förslag som styrelsen inte kan fatta beslut om, hänskjuts till föreningsstämman och bör då ha kommit in i god tid innan den äger rum, dock senast den 1 mars. Meddelande om datum för stämman kommer att skickas ut till medlemmarna. Vid stämman väljer föreningen styrelse och revisorer för det kommande året.

En extra föreningsstämma kan också förekomma. Det kan ske om föreningens stadgar ska ändras eller om styrelsen vill ha ett snabbt avgörande i någon speciell fråga. Även en grupp medlemmar (minst 10 procent av alla röstberättigade medlemmar) samt revisorerna kan begära att extra stämma hålls. Vid extra föreningsstämma fattas endast beslut i de ärenden som ligger bakom att stämman utlysts.

Protokoll från föreningsstämmor ska enligt stadgarna vara tillgängliga för medlemmar senast tre veckor efter stämman. Du kan ta del av protokoll från föreningsstämma genom att logga in på SBC Hemma.

Motioner

Inför den årliga stämman har alla medlemmar möjlighet att skriva motioner. En motion är ett förslag till beslut för stämman. Styrelsen tar emot motionen och förbereder ett förslag till svar till stämman.

Skicka din motion digitalt genom att skicka till styrelsen via e-post eller på papper i föreningens postlåda i Hillerödsgränd 3. För att styrelsen skall hinna förbereda ett svar till stämman måste motionen vara inlämnad före februaris utgång.

Tänk på att motioner skall behandla en fråga som kräver stämmans beslut. Enklare frågor tas med fördel direkt med styrelsen när som helst på året. Rådfråga gärna styrelsen om du är osäker!

Att skriva en motion

Så här skriver du en motion:

  1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
  2. Skriv vad ärendet handlar om.
  3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.
  4. Skriv under dokumentet med ditt namn och din adress.
  5. Skicka eller lämna personligen din motion till styrelsen.

Rösträtt

På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de tillsammans en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har medlemmen en röst. Medlem som inte betalat förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt.

Om man inte kan delta på stämman

En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Ombud ska lämna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska vara i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Ombud får bara företräda en medlem. Medlem får på föreningsstämma medföra ett biträde.

Blankett för fullmakt kan laddas ner här.