Värme och ventilation

Värme

Husen värms upp av fjärrvärme som aktiveras efter att utomhustemperaturen sjunkit tillräckligt mycket. Eftersom värmen inte ska gå igång för tidigt och därmed orsaka onödiga kostnader kan det i perioder under hösten och våren leda till svårigheter att uppnå rätt inomhustemperatur.

Rumstemperaturen i bostaden regleras med termostatventiler som är placerade på radiatorerna. Dessa är förinställda för att ge en rumstemperatur på cirka 21 grader. Radiatorerna avger därför inte alltid värme även om reglaget skruvats upp. Det är viktigt att termostaten inte täcks för att känselkroppen som ska känna av rumstemperaturen kan läsa av rätt temperatur. Dessutom behöver det vara fritt framför elementen för att värmen ska spridas i lägenheten. Placera därför inte exempelvis en soffa framför ett element.

När rummet inte har något värmebehov stänger termostaten tillförseln av varmvatten. När det inträffar blir radiatorn varm upptill och kall nedtill, vilket då är fullt normalt.

Undercentral för fjärrvärme är placerad i Hillerödsgränd 3. I fastighetsskötseln ingår att regelbundet kontrollera vattennivån i systemet och att vid behov fylla på och även rapportera onormala förändringar till driftsansvarig.

Radiatorer

Om radiatorn känns kall, trots att termostatventilen är öppen och rummet är kallt, kan det bero på luft i systemet. Vid uppvärmning av kallt vatten frigörs syre och ibland måste någon radiator tömmas på luft för att få bort luft som hindrar vattencirkulationen i systemet. Om flera i ett flerbostadshus börjar lufta sina radiatorer kommer mängden vatten i systemet att minska kraftigt och vattennivån, främst i de översta lägenheterna, kommer då att sjunka ordentligt vilket leder till kalla radiatorer och störande brusljud.

Eventuell luftning ska därför ske i samråd med föreningens styrelse som i sin tur varslar fastighetsskötaren så att denne kan svara för påfyllning av vatten i värmesystemet. Då påfyllning görs tillförs återigen en mängd syresatt vatten, vilket i sin tur innebär att det efter ett tag är dags för en luftning igen.

Om man misstänker att det är luft i en radiator bör man kontakta styrelsen för åtgärd.

Ventilation

Ventilationen i bostaden är ett mekaniskt frånluftssystem med frånluftsvärmepump. En frånluftsfläkt, placerad i fläktrummet på vinden, suger ut luften från bostaden via frånluftsventiler som finns placerade i bad, wc, wc/d och kök. Frisk ersättningsluft tas in via tilluftsdon i ytterväggen bakom radiatorerna (elementen) i sov- och vardagsrum. I köket sker frånluftsventileringen via spiskåpan. För skötsel av spiskåpan, se fabrikantens anvisning.

Frånluftsventilerna är injusterade för att skapa en balanserad ventilation. Ändra inte inställningen av dessa då det kan rubba hela ventilationssystemets funktion. Ett ventilationssystem i obalans kan leda till ökade uppvärmningskostnader och i värsta fall till fukt- och mögelskador i våtutrymmen.

Frånluftsventilerna måste hållas rena så att flödet inte försämras. Dra ventilen rätt ut och dammsug därefter med borstmunstycke alternativt tvätta med diskmedel. Var försiktig med mittenkäglan eftersom denna är inställt på ett visst flödesvärde som är anpassat till rummet som den är placerad i.

Spisfläktar

Problem med matos i trapphusen och lägenheterna förekommer ofta på grund av att en felaktig köksfläkt är installerad. Inom vår förening rekommenderar vi spiskåpor utan inbyggd motor som är ansluten till föreningens ventilationssystem.

Köksfläktar med inbyggd motor får endast förekomma om de är försedda med kolfilter och inte är anslutna till föreningens centrala ventilationssystem. Dessutom behövs ett nytt ventilationsdon och en ny inställning av luftflödet i lägenheten. Kontakta gärna styrelsen innan ny kåpa installeras, så ger vi er råd och exempel på lämpliga kåpor. Föreningen har haft problem med fläktmotorer på vindarna som gått sönder de senaste åren till följd av att köksfläktar med inbyggd motor har installerats.

Vid besiktning av lägenhet med felaktig installation skickas anmodan ut om byte.

Rekommenderad modell på spiskåpa finns här.

Renande filter

Tilluftsdonen, som finns placerade bakom radiatorerna, är utrustade med ett löstagbart filter. Filtret fångar upp medelstora och grövre partiklar som exempelvis pollen. Dessa filter ska bytas cirka en gång per år.

Matlagning och vädring

Vid matlagning kan du öka frånluftsflödet i köket genom att sätta igång köksfläkten ovanför spisen. Fettfiltret i spiskåpan måste rengöras med jämna mellanrum för att luftflödet inte ska försämras.

Upplever du att det inte är tillräckligt sug i köksfläktarna kan du öppna ett fönster i ett annat rum än köket. Öppna inte köksfönstret, gör du det finns det risk att matoset sprids i hela lägenheten. Luften som kommer in genom fönstret gör att det bildas ett övertryck i köket. På grund av det kan luftcirkulationen runt kåpan störas och luft och matos tryckas ut i resten av lägenheten.